جلسه ستاد پیشگیری ؛ هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان انار به ریاست صالحی فرماندار برگزار گردید.
در این جلسه فرماندار با اشاره به اخطار سازمان نقشه برداری در خصوص فرونشست زمین در منطقه انار و رفسنجان ، آنرا نتیجه برداشت بی رویه آب های زیرزمینی عنوان کرد.
صالحی تاکید کرد: نقاط انسداد مسیر رودخانه های مطالعه شده بایستی توسط اداره آبیاری آزاد سازی گردیده و این اداره برنامه های عملیاتی خود را طی جلسه آتی ارائه نماید.
فرماندار انار بر آمادگی در خصوص مقابله با آتش سوزی مراتع شهرستان و همچنین آمادگی جهت کمک رسانی به شهرستان های همجوار تاکید نمود.