سرمایه گذار حوزه شیلات و پرورش ماهی با صالحی سرپرست فرمانداری انار دیدار نمود.
در این دیدار صالحی با اشاره به وجود تالاب های شهرستان انار و عدم استفاده اقتصادی از این تالاب ها ، این تالاب ها را فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری در زمینه پرورش ماهی و برخی آبزیان با صرفه اقتصادی مناسب دانست و افزود ، مجموعه مدیریتی شهرستان نهایت همکاری خود را در زمینه سرمایه گذاری در این حوزه بعمل خواهند آورد.