پیرو مصوبات ستاد عفاف و حجاب شهرستان و استان ، صبح امروز صالحی فرماندار به اتفاق بهنوئی معاون سیاسی ، بمنظور نظارت بر اجرای مصوبات این ستاد ، از ادارات آموزش و پرورش و شبکه بهداشت بازدید نمودند.