در جلسه کارگروه زمین و مسکن صالحی فرماندار بر لزوم پیگیری هر چه سریعتر آماده سازی طرح اقدام ملی توسط پیمانکار طرح تاکید نمود . وی افزود با توجه به سیاستهای دولت و برنامه ریزیهای انجام شده باید در شهرستان انار در طی ۴ سال فعالیت دولت بالغ بر ۱۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن برای واجدین شرایط احداث گردد که به منظور تحقق این موضوع  ، بایستی هماهنگی و همکاری ادارات جهت واگذاری زمین و همچنین در تامین زیر ساخت ها تسریع گردد.
فرماندار تاکید کرد ، شرایط واگذاری بایستی به گونه باشد که به افراد واجد شرایط زمین واگذار گردد تا زمینه برای افراد سود جو جهت خرید و فروش زمین فراهم نگردد.
واگذاری هرچه سریعتر امتیازات آب طرح اقدام ملی مسکن ، تسهیل در شرایط واگذاری زمین در روستاها و باز پس گیری زمین ها از افرادیکه در سالیان گذشته در شهر انار و روستاها از دولت زمین دریافت و تاکنون اقدامی بر روی زمین های دولتی انجام نداده اند از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود .