بمناسبت هفته قضائیه ، صالحی فرماندار انار به اتفاق علیزاده و بهنوئی معاونین و برهانی بخشدار با طالبیان رئیس دادگستری دیدار نمودند.