محسن صالحی فرماندار انار به اتفاق علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی صبح امروز از نانوایی هایی های امینشهر و گلشن بازدید نمودند.
در این بازدید کیفیت نان ، رعایت موارد بهداشتی ، قیمت نان و عملکرد دستگاههای جدید پرداخت ، مورد بررسی قرار گرفت.