فرماندار انار به اتفاق نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از استادیوم شهید سلیمانی ، سالن آزادگان و روند پیشرفت بیمارستان ۳۸ تخت خوابی بازدید نمودند.