در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان انار به ریاست صالحی فرماندار مطرح شد:
ثبت اشتغال در سامانه رصد طبق آخرین گزارش ۱۲۳ نفر توسط دستگاهای اجرایی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
طرح های اشتغال پایدار روستایی و اشتغال فراگیر توسط اعضای مورد بررسی قرار گرفت و جهت تصویب به کمیته فنی استان ارسال گردید.