طی جلسه ای به ریاست صالحی فرماندار و با حضور دکتر سنجری مدیر کل اقتصادی استانداری کرمان ، مسائل و مشکلات مربوط به دستگاه های کارتخوان جدید ، بمنظور نظارت بر عرضه نان و جلوگیری از قاچاق آرد مورد بررسی قرار گرفت.