سلاجقه، مدیر کل پدافند غیر عامل استان به اتفاق صالحی فرماندار شهرستان انار ، بهنوئی معاون فرماندار  و مسئولین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان از پروژه های در حال احداث در حوزه بهداشت ودرمان در روستاهای لطف آباد،شاهم آباد و بیاض ، جهت اخذ تاییدیه اصول پدافند غیرعامل بازدید نمودند.