سرحدی معاون توسعه مدیریت و منابع به اتفاق قوامی رییس امور اداری اداره کل دامپزشکی استان کرمان و دکتر شفاهی رئیس دامپزشکی شهرستان با صالحی فرماندار انار دیدار نمودند. در این دیدار بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و موارد مربوط به حوزه دامپزشکی شهرستان صورت گرفت.