زهرودی فرماندار انار به اتفاق برهانی بخشدار مرکزی و حسینی رییس میراث فرهنگی رفسنجان بمنظور پیگیری مرمت بافت تاریخی بیاض از این بنای تاریخی بازدید نمودند.