دراین جلسه طرح های اشتغالزایی واقتصاد مقاومتی بررسی و جهت ثبت اشتغال در سامانه رصد توسط اداره کار آموزشهای لازم داده شد.