ایمن سازی ادارات از لحاظ فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد.
برگزاری جلسات آموزشی بمنظور حفاظت از تاسیسات و آمادگی در مواقع بحران در دستور کار این کارگروه خواهد
تهیه ژنراتور برای مراکز حساس و حیاتی در اولویت ادارات قرار گیرد.
حفاظت از اسناد طبقه بندی شده در ادارات جدی گرفته شود.
کلیه ادارات ایجاد حصار مطمئن برای حفاظت از اداره خود را در دستور کار قرار دهند.
کلیه شهروندان محترم ، در صورت مشاهده توزیع سموم غیرمجاز به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
کلیه نانوایی ها باید به دیزل ژنراتور مجهز گردند.