علی زین العابدین پور رئیس اداره امور آب شهرستان انار شد.
صبح روز چهارشنبه ۲۴  فروردین ، با حضور زهرودی فرماندار انار،  علیدادی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان ، علی زین العابدین پور بعنوان رئیس اداره امور آب شهرستان انار معرفی گردید و از زحمات مهندس کاردوست رئیس سابق این اداره تقدیر گردید.
زین العابدین پور سابقه فعالیت در امور آب شهرستان رفسنجان را داشته و کاردوست نیز بعنوان مدیر امور آب شهرستان سیرجان ادامه فعالیت خواهد داد.