قرارگاه عملیاتی تولید،  دانش بنیان و اشتغال آفرین صبح امروز در فرمانداری انار برگزار گردید.
زهرودی فرماندار در این جلسه گفت: انار یک شهرستان تک محصولی بوده و با توجه به اینکه امسال نیز سرمازدگی ، خسارت سنگینی به محصول وارد نموده است. نیاز به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنایع بیش از پیش احساس میگردد. وی استفاده از ظرفیت مس در تحقق شعار تولید ، دانش بنیان را در تحقق اشتغال موثر دانست. فرماندار افزود موضوع دانش بنیان بایستی حمایت از صنایع بزرگ و کوچک شهرستان و مشاغل خرد را نیز در بر داشته باشد.

دکتر جندقی رئیس مرکز نوآوری شهید ستاری مس رفسنجان نیز در این جلسه مهمترین موانع تولید را بروکراسی اداری دانست و افزود متاسفانه در کشور برای پسته تدابیر لازم اندیشیده نشده است.
رئیس مرکز نوآوری شهید ستاری مس سرچشمه گفت: بنگاههای کوچک و خرد در کشور کم است. و بسیاری از مشکلات بنگاههای خرد عدم مدیریت است.
وی از حمایت مس سرچشمه از  ایده پردازان در بخش تولید و اشتغال و ایده های تولیدی و دانش بنیان خبر داد.