در جلسه قرارگاه سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح شد؛
از ۱۰ تا ۱۶ فروردین ، از ۴۳ تست گرفته شده ۱۵ مورد مثبت شناسایی گردیده است.
۲ مورد بستری مشکوک و ۲ مورد بستری قطعی مربوط به شهرستان انار بوده است.
میزان رعایت موارد بهداشتی توسط شهروندان۳۰ درصد می باشد.
۱ مورد پلمپ واحد صنفی طی این مدت بدلیل عدم رعایت پروتکل ها صورت گرفته است.
نظارت کامل بر مساجد و مراسمات و تکیه گاهها بمنظور رعایت پروتکل ها صورت گیرد.
در مدارس رعایت پروتکل ها کنترل گردیده و در کلیه مدارس تهویه نصب گردد.
با همکاری آموزش و پرورش تزریق واکسن برای دانش آموزان از سر گرفته شود.
شهروندان جهت تزریق دز سوم می توانند اقدام نمایند.