با توجه به بازگشایی کامل مدارس ، زهرودی فرماندار به اتفاق علی اکبری معاون آموزش و پرورش و میرکی معاون شبکه بهداشت بمنظور کنترل رعایت موارد بهداشتی ، از مدارس سطح شهر انار بازدید نمودند.