در جلسه هیات امنای شهدای گمنام انار مقرر شد شهرداری انار نسبت به ادامه تکمیل مقبره شهدای گمنام انار از هفته آینده شروع بکار نموده و این مقبره از ۱۵ فروردین برای مراجعه عموم باز خواهد بود.