مهندس انجم شعاع مدیر عامل شرکت ساخت استان با زهرودی فرماندار انار دیدار نمود.
در این دیدار برنامه ریزی جهت شروع کارهای باقیمانده پیشرفت پروژه مورد بحث قرار گرفت.
مهندس انجم شعاع در این دیدار از پیشرفت  ۸۵ درصدی طرح گزارش داد. وی گفت پیگیری لازم جهت تامین اعتبار برای خرید ۵۰۰ تن قیر در حال انجام است.