انتخاب اعضای هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا


 معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار انار از انتخاب اعضای هیات بازرسی انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان انار خبر داد.

حسین علیزاده افزود: این هیات در اجرای ماده۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل و در راستای نظارت بر حسن جریان انتخابات ، آماده دریافت گزارش ها ، انتقادها و پیشنهادهای مردم می باشد.

اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان که از سوی رئیس هیات بازرسی انتخابات استان کرمان منصوب شده اند ، بشرح ذیل می باشد؛
حسین علیزاده رئیس
مهدی خادمی عضو و دبیر
احمد شجاعی عضو

به گفته علیزاده رئیس هئیت بازرسی انتخابات ، دبیرخانه هیات بازرسی انتخابات شهرستان مستقر در معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری انار ، از طریق شماره تلفن و نمابر ۳۴۳۸۷۰۵۰  آماده دریافت گزارش های مربوط به وقوع تخلفات احتمالی که موجب مخدوش شدن حسن جریان انتخابات است ، خواهد بود.