افت دما باعث سرما زدگی باغات پسته شهرستان انار شد.
در بازدید مهندس زهرودی فرماندار انار و مدیریت جهاد کشاورزی از باغات پسته این شهرستان مهندس مهران گفت در سال محصولی 1399 و1400 انواع حوادث غیر مترقبه طبیعی از جمله گرما زدگی ، سرما زدگی و طوفان شدید روبرو بودیم که تا به حال باعث خسارات های شدیدی به باغات پسته شهرستان انار شده است .
وی گفت از اول فصل زمان برداشت محصول پسته سرما زدگی ، نوسانات دمایی شدید ، گرما زدگی درزمان تلقیح گل پسته وطوفان های شدید در زمان گل وهمچنین سرما زدگی تشعشعی شدیدی که اخیرا (16 فرودین 1400)در باغات پسته داشته ایم محصول پسته امسال شهرستان انار با خسارت های خیلی شدیدی روبرو کرده است .
مهندس مهران در رابطه با خسارات وارده به باغات پسته گفت سایر عوامل بجز سرما زدگی 35 الی 40 درصد محصول را تخریب کرده واما خسارت سرما زدگی امسال چون تشعشعی بوده خبر قطعی ان بعد از بررسی کارشناسان مربوطه اعلام خواهد شد .
وی درادامه افزود چون دما در فروردین به32 و8 دهم درجه رسیده بود برای محصول پسته مخرب بوده  وسرما زدگی اخیر به پسته از نوع اکبری خسارت بیشتری وارد شده است.