در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان انار در فرمانداری مطرح شد:
7 تن شکر و 9 تن برنج ویژه تنظیم بازار در شهرستان جذب گردیده است که بزودی با تعیین عوامل توزیع خواهد شد.
پیگیری در خصوص تامین میوه ویژه عید نوروز شامل سیب و پرتقال در حال انجام است.
طی هفته گذشته 50 مورد بازرسی توسط بازرسین اتاق اصناف صورت گرفته است که 30 مورد اخطار و 2 مورد معرفی به مراجع قضایی صورت گرفته است.