رییس و اعضای هیات نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان انار به شرح ذیل معرفی شدند:
رییس و اعضای هیات نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری :
علی رشیدی بشر آبادی رئیس
سید جلیل صابری زاده عضو
حسین محمدی اناری عضو

رییس و اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهرستان انار :
علی رضایی پور رئیس
شیخ عبدالله قدیمی نژاد عضور
فاطمه قنادزاده عضو
روح اله باقری عضو
مهدی منتظری عضو

رییس و اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای های اسلامی بخش مرکزی :
روح الله پورسالاری رئیس
حسین مهرابی عضو
حسین رئیسی عضو