در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان انار مطرح شد:
_ پارک ها ، مدارس ، زائرسراها در شهرستان به مسافرین ارائه خدمات نخواهند داد. برپایی چادر توسط مسافرین در پارک ها و اماکن عمومی ممنوع است.
_استان کرمان و همچنین شهرستان انار پذیرای مسافرین نوروزی نمی باشد.
_در پنجشنبه پایانی سال و تحویل سال ، امامزاده محمد صالح پذیرای شهروندان محترم نمی باشد.
_محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد برقرار است. بالغ بر ۳۰۰ خودرو در شهرستان به دلیل عدم توجه به محدودیت شبانه اعمال قانون شده اند.
_از ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۰ مورد مثبت شناسایی شده اند . طی این مدت هیچ مورد بستری و فوتی در شهرستان نداشته ایم.
۱۰۷۹ مورد مثبت تا این لحظه در شهرستان شناسایی شده اند.