در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار مطرح شد :
 پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال روستایی از سال  ۹۷ ، به ۱۵۷ مورد پرونده به مبلغ ۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان با اشتغال۱۸۷ نفر ، همچنین پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال فراگیر به ۷ پرونده به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان با اشتغال ۹ نفر و برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا ۸۱ پرونده به مبلغ ۱میلیارد و ۴۹۷میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین در زمینه ارائه تسهیلات مشاغل خانگی مبلغ  ۱۰۰ میلیون تومان و برای طرح مشوق بیمه ای پنج مورد انعقاد قرارداد صورت گرفته است.