زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در ۴ انتخابات سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

🔺ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره پنج خود اطلاعات مربوط به ثبت نام داوطلبان برای انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

🔹ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ٢١ اردیبهشت ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری شنبه ٢۵ اردیبهشت  (به مدت ۵ روز) ادامه می‌یابد.

🔹ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٩ آغاز و تا پایان وقت اداری سه‌شنبه ٢۶ اسفند (به مدت ۷ روز) ادامه می‌یابد.

🔹ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح دوشنبه ۱۶ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری  یکشنبه ۲۲ فروردین  (به مدت ۷ روز) ادامه می‌یابد.

🔹ثبت نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح یکشنبه ٨ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری شنبه ١۴ فروردین (به مدت ۷ روز) ادامه می‌یابد.

🔹ثبت نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان از ساعت ۸ صبح  جمعه ١٣ فروردین ١۴٠٠ آغاز و تا پایان وقت اداری پنجشنبه ١٩ فروردین  (به مدت ۷ روز) ادامه می‌یابد.