بازدید سرزده زهرودی فرماندار انار از اداره تامین اجتماعی بمنظور نظارت و کنترل موارد پروتکل‌های بهداشتی ، رعایت نظم اداری و تکریم ارباب رجوع _ ۲۵ شهریور