بازدید زهرودی فرماندار انار به اتفاق صادقیان رییس کتابخانه های عمومی شهرستان و برهانی بخشدار و سایر اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان از کتابخانه روستای گلشن و بررسی مسائل و مشکلات این کتابخانه _ ۲۴ شهریور