در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار مقرر گردید:
_ دهیاران و شهرداران حداکثر دو روز یکبار بر روی زباله های تخلیه شده در محل لندفیل خاکریزی نمایند.
_ دهیاران و شهرداران بایستی جهت ثبت مراکز دفن پسماند در سامانه جامع محیط زیست به آدرس Iranemp.ir اقدام نمایند.
_ تیم ویژه نظارت بر جمع آوری نخاله های پسته متشکل از شبکه بهداشت ، محیط زیست و جهاد کشاورزی تشکیل گردد.