طی جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان انار مطرح شد:
شماره گویای 124 بازرسی صنعت معدن و تجارت شهرستان انار جهت گزارش تخلفات واحدهای صنفی توسط شهروندان از هفته دولت فعال میگردد.

_ دستمزد کارگر پسته چینی ، روزانه 120 هزار تومان (زن و مرد ) تعیین گردید.

_ هر ساعت اضافه کار 15 هزار تومان تعیین گردید.

_ سهمیه شکر تنظیم بازار ویژه صنف و صنعت به مقدار 26 تن ، توسط تعاون روستایی با هماهنگی اتاق اصناف توزیع گردد.