۵۱ خرده فروش شناسایی و دستگیر شده اند ، ۱۴ نفر راهی زندان شده اند.
۸۶۰ درصد افزایش کشفیات مواد مخدر در شهرستان صورت گرفته است.
در سال ۹۹ ، ۴۵ نفر معتاد دستگیر شده اند.
بهزیستی نظارت بهداشتی بر کمپ های ترک اعتیاد را افزایش دهد.۸۳ مورد مراجعه ترک اعتیاد داشته ایم. اما با توجه به شرایط کرونا ، تنهادر هر دوره ۱۵ نفر پذیرش میشوند.
دهیاران و شهرداران نهایت همکاری را با نیروی انتظامی در جهت برخورد و شناسایی بعمل آورد.
جمع آوری خرده فروشان در مناطق قرمز و آلوده ، بصورت محله ای خواهد شد.