طی دیدار صبح امروز مدیرکل تامین اجتماعی استان با فرماندار انار ، مسائل مربوط به تامین اجتماعی ، پیگیری بیمه های بیکاری مربوط به شرایط کرونا ، نحوه خدمت رسانی الکترونیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.