در این جلسه فرماندار با قرائت مصوبات جلسه قبل خواهان گزارش ادارات در اینخصوص شد. وی در ادامه با قرائت ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش جانباختگان تصادفات رانندگی که مورد تاکید مقام معظم رهبری میباشد ، از کلیه اعضای شورا خواست تا در این جهت تدابیر و اقدامات ویژه و اثرگذار برای تحقق بخشیدن کاهش جانباختگان سوانح رانندگی صورت پذیرد.

قرائت نقاط حادثه خیز ابلاغی از طرف دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری ، بمنظور پیگیری جهت رفع این نقاط توسط شهرداری انار از دیگر صحبت های فرماندار دراین جلسه بود.