با تمدید پروانه معادن موافقت گردید.
شهرداری ها و دهیاری هانسبت به شناسایی و اخذ مجوز معادن جدید شن و ماسه اقدام نموده تا مصالح با کیفیت و استاندارد مناسب در سطح شهرستان استفاده گردد.