کلنگ احداث خانه سالمندان (سرای امید ) شهرستان انار در زمینی به مساحت 2500مترمربع و با اعتبار اولیه یک میلیارد تومان معادل 10 میلیارد ریال  توسط مسئولین به زمین زده شد .

که زمین فوق به ارزش 2میلیارد وپانصد میلیون ریال از سوی فرشته رحمانی و  اعتبار اولیه یک میلیاردتومان معادل 10 میلیارد ریال از سوی حاج میرزا یزدیان به این امر خیر اهداء شد .