صبح امروز علی زهرودی فرماندار انار به اتفاق سرهنگ خلیلی نژاد فرمانده انتظامی شهرستان از فاز دوم مجتمع ادارات بازدید نمودند.

با توجه به کمبود اعتبارات دولتی از یک طرف و نداشتن فضای اداری کافی برای فرماندهی انتظامی ، مقرر گردید اسکلت فاز دوم مجتمع ادارات شهرستان به نیروی انتظامی واگذار گردیده و نیروی انتظامی نیز از محل مساعدت های خیرین نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.