طی جلسه شورای آرد و نان شهرستان انار به ریاست علی زهرودی فرماندار و با حضور کلیه متصدیان نانوایی های شهرستان ، فرماندار با اشاره به قیمت و وزن ابلاغی از سوی استان ، بر رعایت موارد مربوطه تاکید کرد.

وی افزود کلیه نانوایی ها موظف به نصب تابلو با عنوان وزن نان ، قیمت و ساعت پخت ، اقدام نموده و اتاق اصناف بایستی بصورت منظم بر این موارد نظارت نماید.

بهبود کیفیت نان ، رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه نانوایی ها از دیگر تذکرات فرماندار در این جلسه بود.