صبح روز 24 تیرماه علی زهرودی فرماندار انار بصورت سرزده و بمنظور کنترل رعایت نظم اداری ، تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع ، به ترتیت از ادارات شبکه بهداشت و درمان ، بیمارستان ولیعصر (عج) ، دامپزشکی ، ثبت اسناد و برق بازدید نمود.