در جلسه کارگروه زمین و مسکن شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار مقرر گردید روند واگذار زمین به خانواده معزز شهدا و همچنین واگذاری زمین جهت ساخت مسکن محرومین تسریع گردد.

همچنین در خصوص واگذاری زمین به ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ، شهرداری انار و فرماندهی انتظامی جهت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.