طی این دیدار در خصوص نحوه فعالیت این انجمن ، مسائل و مشکلات آن و درخواست پیگیری جهت رفع مشکلات انجمن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

انجمن آوای رویش در زمینه حفاظت از محیط زیست تشکیل و فعالیت می کند.