_ استان کرمان بعنوان معین استان خوزستان جهت تکریم و اعزام زائران تعیین گردیده است.

_ امسال ثبت نام و اعزام تنها از طریق دفاتری که مجوز رسمی از سازمان حج و زیارت دارند و هیئت هایی که توسط شورای هیئت های مذهبی معرفی میگردند صورت خواهد گرفت. سایر هیئت ها و دفاتر آزادبر ، حق ثبت نام و اعزام را ندارند.